• 1: Navn.

Sammenslutningen af senior- & pensionistforeninger i CO10.

 

  • 2: Formål

Sammenslutningens formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i den forhandlingsberettigede Centralorganisation af 2010 (CO10). Sammenslutningen kan samarbejde med andre organisationer.

 

  • 3: Medlemmer.

Medlemmer af sammenslutningen er senior-& pensionistforeninger, som CO10 i medfør af tjenestemandslovens § 49 varetager forhandlingsretten for.

 

  • 4: Udtræden.

En tilsluttet senior- & pensionistforening kan udtræde af sammenslutningen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

 

  • 5: Kontingent.

Kontingentet er det til enhver tid af CO10 fastsatte kontingent for pensionister.

 

  • 6: Konstituering/udpegning.

Sammenslutningen udpeger sammen øvrige pensionist-/pensionistforeninger i CO10 det antal repræsentanter til CO10.s repræsentantskab, som fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart før repræsentantskabsmødet i CO10, og underretter CO10 med oplysning om repræsentant og suppleant.

 

  • 7: Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Normalt 2 møder om året. Dato og tidspunkt for de ordinære bestyrelsesmøder fastlægges på det første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i CO10. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det, kan der med formandens tilsagn indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med min. 7 dages varsel. Formanden kan om nødvendigt indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med kortere varsel.

 

  • 8: Dagsorden og referat.

Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder udarbejdes af formanden og udsendes med tilhørende bilag til bestyrelsen senest 7 dage før mødet. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Drøftelse og godkendelse af dagsorden. 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra forrige møde. 4. Orientering fra formanden, 5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 6. Næste møde 7. Eventuelt Afgørelse på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes et konklusionsreferat fra møderne og det sendes på mail til de øvrige bestyrelses- medlemmer for kommentarer og/eller godkendelse.

 

  • 9: Økonomi.

Møde- & rejseudgifter m.v. afholdes af den enkelte senior-/pensionistforening. Dette gælder også møder i CO10.

 

  • 10: Ikrafttræden.

Denne vedtægt træder i kraft den og er er tiltrådt af: