Om os


Gengivet artikel fra bladet Statspensionisten, nr. 4. 2015.

 

Af Bjørn Wikkelsøe Jensen,

formand for Seniorforeningen Told/Skat.

 

På det ordinære repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes Centralforening (SC) den 24. februar 2015 blev det enstemmigt vedtaget at nedlægge foreningen pr. 31. december 2015.


Der afholdes derfor et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 17. november 2015, hvor der - jf. bestemmelserne i vedtægten for SC - skal træffes beslutning om, hvordan formuen anvendes.


SC`s hovedbestyrelse har besluttet at indstille til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, at formuen deles efter medlemstallet blandt de nuværende foreninger.


SC havde en egenkapital på 657.681 kr. pr. 31. december 2014, men da det på det ordinære repræsentantskabsmøde i februar blev besluttet, at der i 2015 kun skal betales halvt kontingent, vil regnskabet for 2015 udvise et betydeligt underskud. Det forventes, at der vil være godt 300.000 kr. til fordeling. Alle pensionistgrupper er med.


For Seniorforeningen Told/Skat har det været vigtig, at pensionisterne kunne bevare den selvstændige repræsentation i Centralorganisationen af 2010 (C010).


Det fremgår af CO10’s vedtægt, at pensionisterne har fi re repræsentant-skabsmedlemmer samt et bestyrelsesmedlem og en bestyrelsessuppleant. På et hovedbestyrelsesmøde i SC den 6. maj 2015 fremlagde Seniorforeningen derfor et forslag til vedtægt for ”Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10”, og på et møde den 28. juli 2015 blev denne sammenslutning stiftet.

Sammenslutningens formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser for de tilsluttede foreningers medlemmer.


Varetagelsen sker via repræsentation i den forhandlingsberettigede centralorganisation CO10. Sammenslutningen kan samarbejde med andre organisationer. Medlemmer af sammenslutningen er senior-/pensionistforeninger, som CO10 i medfør af tjenestemandslovens § 49 varetager forhandlingsretten for.


Det er lykkedes at få alle pensionist-grupper i CO10 med i sammenslutningen, idet pensionisterne i Centralforeningen af Stampersonel (CS) – som ikke var medlem af SC – og pensionistgruppen under Forsvarets Civil Etat fremadrettet indgår som CS Pensionist-gruppe.

Sammenslutningen omfatter: Politipensionisternes Landsforening, Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT), CS Pensionistgruppe, Statspensionist-foreningen af 1945 og Seniorforeningen Told/Skat.

Medlemstallet vil udgøre ca. 6.500.Ny sammenslutning af senior-/pensionistforeninger. Statspensionisternes Centralforening erstattes af en sammenslutning af pensionistgrupperne i Centralorganisationen af 2010.


For Seniorforeningen Told/Skat har det været vigtig, at pensionisterne kunne bevare den selvstændige repræsentation i C010.

Samarbejde med andre. Der skal ikke betales kontingent til sammenslutningen, men alene betales kontingentet til CO10. Ifølge vedtægten skal der afholdes mindst to møder årligt. Møde- og rejseudgifter mv. afholdes af den enkelte senior-/pensionistforening. Dette gælder også møder i CO10-sammenhæng.


Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2016. På mødet den 28. juli 2015 blev der valgt fire repræsentanter til CO10’s repræsentantskab: En repræsentant fra henholdsvis Politipensionisterne, Seniorgruppen i TAT, CS Pensionistgruppe og Seniorforeningen Told/Skat. Jeg blev valgt som Seniorforeningens repræsentant og deltager dermed i CO10’s repræsentantskabsmøde den 3. november 2015.

De fire repræsentantskabsmedlemmer valgte herefter bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant til CO10’s bestyrelse. Jeg blev valgt som bestyrelsesmedlem og John Jensen, Politipensionisterne, blev valgt som suppleant. Det er aftalt, at bestyrelsesmedlem og suppleant tiltræder umiddelbart efter at repræsentantskabsmødet den 3. november 2015 er afsluttet. Endvidere er det aftalt, at Politipensionisterne påtager sig opgaven med, at opkræve og afregne kontingentet til CO10.


Det er bestyrelsesrepræsentanten i CO10, der indkalder til de årlige møder, og jeg vil søge samarbejdet med pensionistforeninger fra andre centralorganisationer omkring pensionsspørgsmål og aftale- og overenskomstforhandlingerne videreført.   Seniorforeningen Told/Skat finder, at der er fundet en meget tilfredsstillende løsning.

 

Gengivet artikel fra bladet Statspensionisten, nr. 4. 2015.Baggrund

Af Hans Agerbo Jensen, formand SC

 

På det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015 i Odense blev det besluttet at lukke Statspensionisternes Centralforening (SC) med udgangen af  2015. 

 

Og hvorfor nu det?

 

Jeg har været med i bestyrelsen siden 2008, og i den tid er der blevet færre og færre medlemmer. Jeg selv - og alle øv-rige i bestyrelsen - synes, at vi har passet arbejdet og gjort, hvad der var muligt for at holde ”gang i foreningen”.

 

Men uagtet dette har der nærmest været tale om en årlig nedgang i medlemstallet til de nuværende 12.200 medlemmer. Når beslutningen om lukningen blev taget i februar var årsagen, at der var tilkendegivelser om, at de to største organisationer, Postpensionisternes Landsforening og Seniorforeningen Told/Skat, ville udmelde sig ved ud-gangen af indeværende år.

 

Det ville betyde, at SC pr. 1. januar 2016 ville have ca. 4.500 medlemmer. Det giver ingen mening med en centralforening med så få medlemmer. Det skal ikke være en forening for foreningens skyld.

 

Stort medlemspotentiale Realiteterne, sammenholdt med, at der i januar 2015 var 52.967 tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der modtog egenpension fra staten gør, at det må betegnes som en fornuftig beslutning at nedlægge Statspensioni-sternes Centralforening med udgangen af året 2015.

 

Oplysningerne om pension er hentet fra forslaget til Finanslov for 2016, hvor det af § 36, pensionsvæsnet, fremgår, at der i januar 2015 var 52.967 (i 2014 var tallet 58.123) tjenestemænd- og tjene-stemandslignende ansatte, der modtog pension. 

Det betyder også, at der bliver færre tjenestemænd, samt at staten sparer penge på udgiften til tjenestemands- og tjenestemandslignede pensioner i forhold til tidligere år.

 

Der er omkring 3.400 sider i forslaget til finansloven, så vi tager lige en tabel mere. Det fremgår af tabel 5 – stadig § 36, at der i januar 2015 var 129.536 personer, der modtog egenpension fra staten.

 

Ægtefællepension blev udbetalt til 32.504, og 5.538 modtog børnepen-sion.Disse oplysninger er medtaget for at anskueliggøre, at der stadig er tilstrækkeligt medlemspotentiale til en centralforening, blandt andet med henblik på at koordinere arbejdet.

 

Fokus er flyttetI SC har medlemstallet været stødt faldende gennem de seneste år, og hvorfor så det?

 

Den forklaring vi har fået, og den udvikling vi har set i virkeligheden, er, at de enkelte medlemsorganisationer under SC har ønsket tilknytning til deres egen ”moderorganisation”.

 

På den baggrund betragter flere og flere organisationer SC som overflødig. Den udvikling har vi ikke formået at vende.

 

Når medlemmerne således har fået deres ønske opfyldt, må det være det rigtige.

 

Vi kan med sikkerhed sige, at der også i fremtiden bliver nok af problemer at tage vare på for at sikre, at statens pensionister får en rimelig behandling i samfundet på lige fod med alle andre skatteborgere.

 

Så vi kan kun ønske rigtig god arbejdslyst til ”moderorganisationerne” og til alle øvrige aktører på pensionistfronten samt held og lykke i fremtiden.

 

SC vil også benytte lejligheden til at sige tak til medlemsorganisationerne for den tid, vi som hovedbestyrelse har fået lov til at røgte opgaverne.

 

Værdien af vor indsats må andre bedømme.

 

Farvel og tak Statspensionisternes Centralforening lukker med udgang af 2015.