Referater                                                                            Bestyrelsesmøde 2024/1


Referat af bestyrelsesmøde

i MødestedetBuchwaldsgade 48, 5000 Odense                                                          tirsdag den 20. februar 2024 kl. 10:30-13:00

 

Deltagere

Marianne Nielsen (DTS-pensionister)

Mogens Winding (politipensionisterne)

Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s Seniorklub)

 

Fraværende


 

Referat


1

Velkomst

 

Marianne Nielsen bød velkommen og henviste til den udsendte indkaldelse af 04.02.2024.

 

2

Godkendelse af mødets dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

 

Den udsendte dagsordens punkt 4 (Status på OK 24) og punkt 5 (Drøftelse af mulighederne for aktivering af tjenestemandslovens §§ 49-50) blev besluttet drøftet under ét.

 

3

 

Hvem deltager i bestyrelsesmøderne fremover

Marianne Nielsen oplyste, at FCE havde opløst sin pensionistforening pr. 31.12.2023, hvorfor denne ikke længere er med i sammenslutningen.

 

På den baggrund stillede Mogens Winding spørgsmålet om, hvem der fremover skal udfylde pladsen (idet bestyrelsen har 4 repræsentanter på CO10’s repræsentantskabsmøder).

 

Hans-Jørgen Møllegaard mente, at man skulle håndtere sagen meget pragmatisk, så længe der kun er tre pensionistforeninger med i Sammenslutningen (Politipensionisterne, Seniorforeningen Told & Skat og Seniorgruppen i TAT). Da Dansk Told og Skatteforbund (DTS) og Foreningens af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) er fusioneret med virkning fra 01.01.2024, er de to nævnte seniorgrupper herefter begge i DTS.

 

Hans-Jørgen Møllegaard foreslog derfor, at Politipensionisterne kunne besætte 2 pladser og DTS-/TAT-seniorforeningerne 2 pladser indtil det tidspunkt, hvor flere seniorgrupper måtte indtræde i Sammenslutningen.

 

Bestyrelsen besluttede at fordele pladserne i bestyrelsen som anført ovenfor.

 

Det er efterfølgende oplyst, at Hans Agerbo indtræder som nyt medlem af bestyrelsen.

 

4

Status på OK 24

Drøftelse af mulighederne for aktivering af tjenestemandslovens §§ 49-50

 

Marianne Nielsen havde fremsendt resultatet af Aftaleforhandlingerne mellem Centralorganisationernes Fælles Udvalg og Finansministeren, der var afsluttet den 11.02.2024. Resultatet skal nu til behandling og eventuel urafstemning i organisationerne inden ikrafttræden pr. 01.04.2024.

 

Bestyrelsen var af den opfattelse, at der generelt er tale om en fornuftig aftale, idet udmøntningen af lænstigningerne vil blive størst pr. 01.04.2024, og at det selvfølgelig får en afsmittende virkning på tjenestemandspensionerne. Ifølge det oplyste fra CO10 vil aftaleresultatet betyde en forhøjelse af tjenestemandspensionerne på ca. 4,89% pr. 01.04.2024 i forhold til pensionen pr. 31.03.2024.

 

Sammenslutningen besluttede at rette henvendelse til CFU for at få svar på følgende spørgsmål:

 

Til aftaleresultatet:

 • Overgang til det standardberegnede lønindex. Er CFU og Moderniserings- og Kompetencestyrelsen blevet enige om præmisserne for beregning af reguleringsprocenten i forhold til de udarbejdede analyser? Det var der intet, der tydede på for nogle måneder siden.
 • Det er aftalt, at ATP-bidraget og pensionsbidraget skal hæves – har det indvirkning på kommende reguleringsprocenter?
 • Er der en årsag til, at reguleringsprocenten (1,06) pr. 01.04.2024 er sat forholdsvis lavt i forhold til fx reguleringsprocenten (1,74) på det kommunale område?
 • Er der en årsag til, at reststigningen for hele perioden kun er sat til 0,4% (2 år) i forhold til OK21, hvor den var på 1,5% (3 år)?

 

Til forhandlingerne:

 • Hvad er den nøjagtige ordlyd i finansministeriets afvisning af Sammenslutningens krav?
 • Hvad er årsagen til, at CFU ikke har forlangt spørgsmålet om Sammenslutningens krav forelagt for Lønningsrådet?
 • Hvorfor kom efterslæbet på de 1,79% aldrig i spil?

 

Et af Mogens Winding udarbejdet udkast til brev til CO10, hvor ovenstående spørgsmål er indeholdt, blev godkendt.

 

5

Eventuelt initiativ til netværksmøde med andre seniororganisationer

Det blev besluttet, at vi forud for igangsættelse af OK26 retter henvendelse til de øvrige statspensionistorganisationer med henblik på at afklare ønsker og oplæg til disse forhandlinger. Der bør i dne forbindelse etableres en handlingsplan på tværs af centralorganisationerne.

 

Mogens Winding laver et udkast til handlingsplan til næste møde, og Marianne Nielsen indhenter oplysninger om hvilke organisationer det vil være hensigtsmæssigt at invitere til et netværksmøde.

 

 

6

Status på fusion af seniorforeningerne i TAT og DTS

Marianne Nielsen og Hans-Jørgen Møllegaard gav en kort (fælles) orientering om arbejdet.

 

Hans-Jørgen Møllegaard oplyste, at Seniorgruppen i TAT har generalforsamling torsdag 22.02.2024, hvor spørgsmålet om en sammenlægning af de to seniorgrupper vil blive fremlagt. Hvis en sammenlægning bliver besluttet – og der kan opnås enighed om vilkårene – bliver det formentlig først i løbet af 2025.

 

7

Eventuelt

CO10 har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Admiral Hotel Copenhagen 20.03.2024 med henblik på godkendelse af aftaleforliget pr. 01.04.2024.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer – herunder Hans Agerbo – deltager i repræsentantskabsmødet.

 

7

Fastsættelse af næste møde

Bestyrelsen mødes næste gang tirsdag den 10.09.2024 kl. 10.30-13.00 i Mødestedet, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

 

Mødet sluttede med frokost kl. 12.10.

 

For referat: Hans-Jørgen Møllegaard

 

 

 

Bestyrelsen for Sammenslutningen af CO10’s Senior- og Pensionistforeninger:

Formand: Marianne Nielsen (Dansk Told- og Skatteforbund): msn@dts.dk

Næstformand: Mogens Winding (politipensionisterne): mwhw@webspeed.dk

Sekretær: Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s seniorklub): hjmollegaard@gmail.com

Hans Agerbo: hans.agerbo.jensen@gmail.com

 

 

 

 
                                                                              Bestyrelsesmøde 2023/2Referat af bestyrelsesmøde. i Mødestedet

Buchwaldsgade 48, 5000 Odense


                                                                           tirsdag den 8. august 2023 kl. 10:30-13:00
 

Deltagere

Marianne Nielsen (DTS-pensionister)

Mogens Winding (politipensionisterne)

Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s Seniorklub)

 

Fraværende

Eddy Marrup (afbud)

Gæster


 

Referat


1

Velkomst

 

Marianne Nielsen bød velkommen og henviste til den udsendte indkaldelse af 31/7 2023.

 

2

Godkendelse af mødets dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 23/1 2023

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

 

Bestyrelsen godkendte endvidere referatet af bestyrelsesmødet den 23/1 2023 i Odense.

 

3

 

Opsamling af OK-konferencen i CO10 den 21/3 2023

Mogens Winding og Marianne Nielsen havde deltaget i CO10’s OK-konference den 21/3 2023, og de orienterede om forløbet af konferencen.

 

Nogle af deltagerne havde givet udtryk for, at tjenestemandspensionerne ikke skal reguleres svarende til de løndele, der afsættes ril organisationspuljer. Mogens og Marianne havde fremført de synspunkter herom, som vi tidligere har drøftet i sammenslutningens bestyrelse.

 

Marianne Nielsen havde efterfølgende rettet henvendelse til CO10’s formand om det referat/notat der var udarbejdet i sekretariatet, og hvor der intet stod om tjenestemandspensionisternes ønsker til regulering af pensionerne. Hertil blev bemærket, at papiret alene skulle opfattes som ”et øjebliksbillede” og ikke er et udtryk for centralorganisationens holdning til de endelige krav og ønsker. Men der arbejdes videre med sagen.

 

4

Opfølgende møde med LC og Postpensionisterne er aftalt til 6/12 2023

 

Marianne Nielsen oplyste, at det seneste møde med repræsentanter for LC og Postpensionisterne havde været positivt og konstruktivt.

 

Det af sammenslutningen udarbejdede udkast omkring forslag til fremtidig regulering af tjenestemandspensionerne blev bakket op, og brevet sendt enslydende til centralorganisationerne.

 

Det er aftalt at holde et opfølgningsmøde 6/12 2023 når CFU’s krav til aftalefornyelserne er fastlagt.

 

Marianne og Mogens deltager i dette møde.

 

I øvrigt deltager Mogens Winding i centralorganisationens bestyrelsesmøde forud for repræsentantskabsmødet den 1/11 2023 som suppleant for Marianne Nielsen.

 

5

CO10’s repræsentantskabsmøde 1/11 2023 på KOSMOPOL, herunder sammenslutningens forslag til ændring af centralorganisationens vedtægter § 2, stk. 1 og § 18, stk. 3.

Sammenslutningen har 4 repræsentanter på repræsentantskabsmødet.

 

Marianne Nielsen er forhindret i at deltage. Såfremt Freddy Marrup ikke har mulighed for at deltage, foreslog Marianne, at Mogens Winding anmelder sin næstformand og at Hans-Jørgen Møllegaard anmelder af sine bestyrelsesmedlemmer som repræsentanter så vi kan fylde vore pladser ud.

 

På baggrund af bestyrelsens tidligere drøftelser omkring præcisering a centralorganisationens vedtægter, drøftes bestyrelsen et forslag til ændring af CO10-vedtægtens §§ 2, stk. 1 og 18, stk. 3.

 

Det er alene hensigten med forslaget til vedtægtsændringer at ligestille tjenestemandspensionisterne med de øvrige tilsluttede organisationer, og at præcisere, at det er centralorganisationen, der varetager forhandlingsretten for tjenestemandspensionister i overensstemmelse med tjenestemandslovens bestemmelser.

 

Bestyrelsen besluttede at fremsende forslaget til CO10 til videre foranstaltning.

 

Vicesekretariatschef Trine Holst har efterfølgende kvitteret for modtagelsen af det fremsendte forslag.

 

6

Eventuelt

Under dette punkt drøftede bestyrelsen kort Lønkomitéens Rapport. Bestyrelsen forventer, at der vil komme en del uro omkring aftaleforhandlingerne, idet komitéen er kommet med en række konklusioner, der på flere punkter går imod de synspunkter, der førte til, at komitéen blev nedsat.

 

Der er også fortsat nogle bekymringer omkring Danmarks Statistiks opgørelse af reguleringsordningen, idet der er påvist fejl.

 

Mogens Winding oplyste, at det af Faglige Seniorer oprindeligt fremsatte forslag om en ny måde at regulere folkepensionen på, var blevet indsendt som borgerforslag til Folketinget, men afvist. Forslaget kan ses på Folketingets hjemmeside.

 

I øvrigt henvises til referatet fra forrige bestyrelsesmøde.

 

 

 

Marianne Nielsen og Hans-Jørgen Møllegaard orienterede kort om drøftelserne om fusion af Dansk Told og Skatteforbund og Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd.

 

Drøftelserne foregår i ”god ro og orden” og det forventes, at de kompetente forsamlinger i DTS og TAT beslutter at gennemføre fusionen, der forventes at ske pr. 1/1 2024.

 

Hans-Jørgen oplyste i den forbindelse, at der er aftalt møde i ”seniorfusionsgruppen” fredag den 18/8 2023, at TAT holder hovedbestyrelsesseminar i Vejle dne 20-21/8 2023 og at TAT’s seniorbestyrelse holder møde onsdag den 23/8 2023.

 

Selvom der formelt ikke kan træffes beslutninger under dette dagsordenpunkt, drøftede bestyrelsen afslutningsvis, hvorvidt sammenslutningens hjemmeside skulle nedlægges, fordi meget få lidt interesse for hjemmesiden.

 

Bestyrelsen besluttede at videreføre hjemmesiden indtil 31/12 2024.

 

7

Fastsættelse af næste møde

Bestyrelsen mødes næste gang onsdag den 10/1 2024 kl. 10.30 i Mødestedet, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

 

Mødet sluttede med frokost kl. 12.00.

 

For referat: Hans-Jørgen Møllegaard

 

 

 

Bestyrelsen for Sammenslutningen af CO10’s Senior- og Pensionistforeninger:

Formand: Marianne Nielsen (Dansk Told- og Skatteforbund): msn@dts.dk

Næstformand: Mogens Winding (politipensionisterne): mwhw@webspeed.dk

Sekretær: Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s seniorklub): hjmollegaard@gmail.com

Eddy Marrup (FCE/CS): marrup@gmail.com

 

 

 
                                                                         

                                                                             Bestyrelsesmøde 2023/1Referat af bestyrelsesmøde

i Mødestedet,Buchwaldsgade 48, 5000 Odense


                                                                      mandag den 23. januar 2023 kl. 10:30-13:00

 

Deltagere

Marianne Nielsen (DTS-pensionister)

Mogens Winding (politipensionisterne)

Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s Seniorklub)

 

Fraværende

Eddy Marrup (afbud)

Gæster

 


 

Referat1

Velkomst

 

Marianne Nielsen bød velkommen og henviste til den udsendte indkaldelse af 17/8 2022 med efterfølgende tilføjelse som mødets dagsorden.

 

2

Godkendelse af mødets dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 14/9 2022

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

 

Der var enighed om, at dagsordenens punkt 3 og 4 behandles og refereres under ét.

 

Bestyrelsen godkendte endvidere referatet af bestyrelsesmødet den 14/9 2022 hos DTS i Codanhus godkendtes uden bemærkninger.

 

3-4

 

3. Drøftelse af seminar for CO10’s hovedbestyrelse den 20-21/12 2022

 

4. Sammenslutningens deltagelse og indlæg ved CO10’s OK24-konference 21/3 2023

Marianne Nielsen orienterede om det seminar, der var afholdt internt for CO10’s bestyrelse den 20-21/12 2022. Det pågældende seminar følges op af en organisationskonference den 21/3 2023, hvortil der er udarbejdet et foreløbigt ”OK24-depatoplæg” (udkast dateret 13/1 2023). I den kommende konference deltager ud over CO10’s bestyrelse og medarbejdere tillige indtil 2 repræsentanter for hver af de tilsluttede organisationer.

 

Det fremgår af debatoplægget, at de kommende OK24-forhandlinger kan blive meget vanskelige, og at CO10 derfor må overveje, hvilken strategi, der skal bringes i anvendelse.

 

Bestyrelsen kan konstatere, at det af debatoplæggets afsnit om ”Økonomisk ramme og løn” bl.a. fremgår:

 

”Da tjenestemandspensionerne reguleres med de generelle lønstigninger, vil [en eventuel] ny strategi kunne medføre, at tjenestemandspensionisternes pensionsudbetalinger vil få en lavere regulering. Dette vil aktualisere centralorganisationernes krav om, at tjenestemandspensionerne skal reguleres med den samlede ramme. Et krav der gennem mange overenskomst- og aftalefornyelser er blevet blankt afvist af modparten.”

 

Bestyrelsen kunne konstatere, at denne formulering de facto understøtter de synspunkter, som vi fremførte i forbindelse med OK21 omkring regulering af tjenestemandspensionerne (på baggrund af den samlede lønsum).

 

Marianne gav udtryk for, at formuleringen synes at være et positivt tegn på, at man bakker op om en sådan generel ændring. (I den forbindelse skal vi være opmærksom på, at regulering af tjenestemandspensioner, herunder ekstraordinære forhøjelser af pensionerne, ikke indgår som en del af ”rammen”, der forhandles om, men at det skal gennemføres efter indstilling fra CFU til Finansministeren og af pågældende minister efter forelæggelse for Folketinget).

 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at de tidligere 2-årige overenskomst- og aftaleperioder skal genindføres. I den forbindelse blev det nævnt, at vi omkring reguleringsordningen kan foreslå at højere grad af ”samtidighed” omkring opgørelse af lønudvikling og forhøjelse af udbetalinger af løn og pensioner.

 

Mogens Vinding havde udarbejdet et tillæg til ovennævnte debatoplæg under devisen ”at investere i fremtiden”.

 

Det fremgår af Mogens’ udkast, at der i dag er henved 130.848 personer, der modtager ordinær egenpension, hvortil kommer 32.000 personer, der modtager henholdsvis ægtefælle- og børnepension. Tjenestemandspensionen reguleres med den procentdel, der aftales til generelle lønstigninger. Det betyder, at der altid vil opstå et efterslæb i det øjeblik, der udover midler til generelle lønstigninger aftales at afsætte midler til andre formål, fx midler til organisationsforhandlinger. Der skal optjenes 37 års pensionsalder for at opnå fuld tjenestemandspension, der udgør 57% af den pensionsgivende løn på det relevante skalatrin.

 

Bestyrelsen var enig om, at Mogens’ udkast til debatoplægget skal indgå i den kommende organisationskonference. Det blev i øvrigt besluttet, at Marianne Nielsen og Mogens Winding anmeldes som deltagere i konferencen.

 

I bestyrelsens drøftelse indgik også muligheden af, at man som krav/ønske om forbedring af tjenestemandspensionerne kunne foreslå, at tjenestemandspensionerne (ved fuld pensionsoptjening) ændres fra at udgøre 57% af den pensionsgivende løn til en højere procentandel.

 

Hans-Jørgen Møllegaard oplyste, at Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i sit høringssvar af 19/1 2023 om

 

”konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag” bl.a. har anført, at ”Offentligt ansatte risikerer, at de reelt ikke opnår den forudsatte betaling ved arbejde på Store Bededag, som følge af reguleringsordningerne for offentligt ansatte” (høringssvaret side 4).

 

Nedenfor er citeret (i uddrag) flere bemærkninger fra side 4 og 5 i høringssvaret:

 

”For de offentligt ansatte er der betydelig risiko for, at den tilsigtede forøgelse af årslønnen modregnes som følge af reguleringsordningerne. Lovforslaget efterlader således de offentlige overenskomstparter med en fremadrettet usikkerhed om mulige påvirkninger af reguleringsordningerne, som er med til at sikre sammenhæng mellem lønudviklingen på det private arbejdsmarked og i de offentlige delsektorer.

 

[…] Umiddelbart vil lovforslaget kunne påvirke reguleringsordninger på tre ikke-målbare og uhensigtsmæssige måder:

 

·       Lovforslaget påvirker Danmarks Statistiks lønindeks forskelligt for de timelønnede og månedslønnede, og derfor vil sammensætningen af timelønnede og månedslønnede i de enkelte sektorer påvirke lønudviklingen forskelligt.

·       De to udbetalingsmodeller vil ligeledes kunne påvirke Danmarks Statistiks lønindeks forskelligt. I årsmodellen er der tale om en uregelmæssig betaling som udelades af Danmarks Statistiks lønindeks, mens regelmæssige månedsbetalinger vil være med i Danmarks Statistiks lønindeks.

·       Bortfald af helligdagstillæg og evt. supplerende frihedsopsparing vil trække lønniveauet nedad og dermed medføre et fald i Danmark Statistiks lønindeks, som ligger til grund for beregning af reguleringsordningen. Da der er forskel mellem sektorerne på hvor mange der rent faktisk er på arbejde på store bededag, vil bortfaldet påvirke lønudviklingen forskelligt i de respektive sektorer.

[…]”.

 

5

Drøftelse af Faglige Seniorers forslag til folketinget om ny måde at regulere folkepensionen

 

Mogens Winding oplyste, at Faglige Seniorer har fremsat et forslag til Folketinget om en ny måde at regulere folkepensionen på, bl.a.

 • at reguleringen ikke [længere skal] halte 2 år bagud, men reguleres på baggrund af den forventede lønregulering,
 • at det faktuelle efterslæb på 3,1% udbetales, og
 • at den ”mindre ”-regulering på 0,75% (stammende fra den gamle satspulje), og som er indeholdt i forslaget til Finanslov for 2023, fjernes.

 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at vi alene beskæftiger os med tjenestemandspension og de pensionsordninger, der er etableret i forhold til overenskomster og organisationsaftaler.

 

6

Løn- og pensionsregulering pr. 1/4 2023

Marianne Nielsen oplyste, at SKAF samme dags morgen havde udsendte meddelelse til CO10’s og LC’s medlemsorganisationer om lønregulering i staten pr. 1/4 2023.

 

I CFU-forliget OK21 er aftalt en stigning på 1,48% pr. 1/4 2023, hvorefter procentregulering er beregnet til 15,5339. Pr. 1/10 2023 er der aftalt en lønstigning på 0,35%, hvorefter procentreguleringen pr. 1/10 2023 vil udgøre 15,9197.

 

Procentreguleringen for pensioner er herefter beregnet til 52,8570. Procentreguleringen for pensioner pr. 1/10 2023 er herefter beregnet til 53,3674.

 

7

Planlægning af næste bestyrelsesmøde, herunder evt. indbydelse af andre organisationer om forberedelse af OK24

Bestyrelsen besluttede ikke at indbyde andre (pensionist- og senior-) organisationer med henblik på koordinering af vore ønsker til OK24.

 

8

Fastsættelse af næste møde

Bestyrelsen mødes næste gang tirsdag den 8. august 2023 kl. 10.30 i Mødestedet, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. På mødet skal vi bl.a. færdiggøre og fremsætte vore ønsker til OK24.

 

Mødet sluttede kl. 12.45.

 

For referat: Hans-Jørgen Møllegaard

 

 

 

Bestyrelsen for Sammenslutningen af CO10’s Senior- og Pensionistforeninger:

Formand: Marianne Nielsen (Dansk Told- og Skatteforbund): msn@dts.dk

Næstformand: Mogens Winding (politipensionisterne): mwhw@webspeed.dk

Sekretær: Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s seniorklub): hjmollegaard@gmail.com

Eddy Marrup (FCE/CS): marrup@gmail.com

 

 
                                                                      Bestyrelsesmøde 2022/2Referat af bestyrelsesmøde i Sammenslutningen af Seniorer og pensionister i CO10 den                                                                onsdag den 14. september 2022 kl. 12:30-15:00 i Dansk Told- og Skatteforbund, Codanhus,

Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg


                                                        

Deltagere

Marianne Nielsen (formand)

Mogens Winding (politipensionisterne)

Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s Seniorklub)

 

Fraværende

Eddy Marrup (afbud)


Gæster

Chefkonsulent Lenette Ahle Alder, SKAF’s sekretariat.

Dagsorden

 

Referat:


1

Velkomst

 

Marianne Nielsen bød velkommen og henviste til den udsendte indkaldelse af 17/8 2022 med efterfølgende tilføjelse som mødets dagsorden.

 

Eddy Marrup havde meldt afbud på grund af helbredsundersøgelse, og det havde ikke været muligt for hans næstformand at deltage i mødet.

 

Marianne bød velkommen til Lenette Ahle Alder, som havde stillet sig til rådighed for drøftelsen under dagsordenens punkt 2.

 

2


Overenskomst- og aftalefornyelserne 2024 (OK’ 24)

Marianne Nielsen oplyste, at det endnu ikke er fastlagt, hvornår CO10 (KAF) skal afleverekrav til CFU, men at det formentlig vil være omkring den 10/11 2023. På den baggrund indstillede sekretariatet til bestyrelsen, at fristen for indsendelse af krav for indsendelse af krav til CO10 er torsdag den 31/8 2023 kl. 12.00. (Bestyrelsen har efterfølgende godkendt mødeplan for 2023 og fastlagt afholdelse af repræsentantskabsmøde den 1/11 2023 kl. 13.00).

 

Der udspandt sig en kortere drøftelse af, hvordan vi sikrer opbakning til pensionisternes krav, og at der skal sikres størst muligt ”fodslag” med de øvrige statslige pensionistforeninger (OAO og AC)

 

Lenette Ahle Alder oplyste, at der ikke er problemer i CO10 med at sikre opbakning til tjenestemandspensionisternes ønsker. Vi skal blot være opmærksom på, at vi også indgår i CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), og at denne opbakning skal sikres på CFU-niveauet.

 

Bestyrelsen havde en længere – opklarende – drøftelse af, hvorvidt statspensionisternes krav er en del af aftaleresultatet eller ej.

 

Lenette Ahle Adler gjorde opmærksom på, at placeringen af statspensionisternes ønsker/krav sidst i oplysningen af centralorganisationens krav ikke er et udtryk for en prioritering. Den punktvise oplistning er alene et udtryk for at samle de enkelte punkter og skabe oversigt.

 

Men det er rigtigt, at spørgsmålet om regulering af statspensionisternes pensioner ikke indgå i selve aftalegrundlaget (forliget), men at spørgsmålet af ministeren skal forelægges Lønningsrådet til udtalelse og Folketinget til godkendelse.

 

Bestyrelsen er enig om, at man skal forsøge at lægge et politisk pres på såvel organisations- som (relevante) folketingspolitikere med henblik på at argumentere for og få gennemført forslagene. Der var derfor enighed om, at Sammenslutningen skal kontakte de øvrige centralorganisationers pensionist(organisationer) med henblik på at opnå konsensus om de kommende ønsker/krav. Lenette Ahle Alder lovede at give Marianne Nielsen en tilbagemelding på, hvilke personer i de øvrige centralorganisationers tilsluttede medlemsorganisationer, der synes relevante for en sådan henvendelse.

 

Lenette Ahle Alder fandt i øvrigt, at Sammenslutningens forslag til OK ’21 var udmærket, og at det kan genfremsættes evt. i en form, hvor der ”byttes rundt” på rækkefølgen (af procentregulering og ekstraordinær regulering).

 

Der var enighed i bestyrelsen om, at det er meget vigtigt – særligt nu, hvor vi lever med efterdønningerne af Corona-epidemien og i en periode med en galopperende inflation – at fastholde reallønnen og en fremgang heri.

 

Der var også enighed om, at vi skal have drøftet problemerne i bestyrelsen og med de øvrige statspensionister i endog meget god tid før kravene skal afleveres.

 

Bestyrelsen takkede Lenette Ahle Alder for hendes indspark og deltagelse i mødet.

 

3

 

Drøftelse af tilbagemeldingerne fra mødet med Tine Holst, CO10


Mogens Winding og Marianne Nielsen havde 31/5 2022 møde med vicesekretariatschef Tine Holst i CO10/SKAF for at drøfte de problemstillinger omkring centralorganisationens vedtægter, Lån & Spar Bank og de forestående forhandlinger om OK ’24. Mogens Winding havde 9/6 2022 udsendt referat af mødet til orientering for Sammenslutningens bestyrelse.

 

Tine Holst havde på baggrund af det fremsendte oplæg til mødet konstateret, at vi ønskede en bekræftelse af vores indflydelse i CO10 - også set i relation til CO10’s øvrige medlemsorganisationer. Hun gav udtryk for, at der i centralorganisationens vedtægter er særlige bestemmelser for Sammenslutningens medlemmer, men var samtidig af den opfattelse, at det ikke har indvirkning på Sammenslutningens indflydelse, fordi vi - i modsætning til andre (mindre) medlemsorganisationer - har selvstændig repræsentation i CO10’s bestyrelse.

 

Mogens Winding oplyste, at centralorganisationen vil præcisere (i en kommende vedtægtsændring), at Sammenslutningens forhandlingsret varetages af CO10. Man havde også diskuteret spørgsmålet om antallet af Sammenslutningens repræsentanter i CO10’s repræsentantskab, men vi må konstatere, at det reelt ikke har nogen betydning, efter afstemninger sjældent forekommer, eller forekommer efter ”kohale-princippet”, hvor hver enkelt delegeret stemmer med sin andel af organisationens medlemmer.

 

Hans-Jørgen Møllegaard fandt, at der ikke er nogen grund til i centralorganisationens vedtægter at skelne mellem ”almindelige medlemmer” og ”ualmindelige medlemmer” (=pensionisterne), hvorfor han foreslog, at man sløjfer ordet ”almindelig” i denne sammenhæng.

 

Med hensyn til problemerne med begrebet ”fordelskunde” i Lån & Spar Bank nævnte Mogens Winding, at banken havde meddelt en række medlemmer af Politipensionisternes Landsforening, at de ikke længere kunne værre fordelskunder i Lån & Spar Bank, hvis de/når de ikke er medlem af Politiforbundet. Det skyldes formentlig, at der ikke er foretaget en rettelse i centralorganisationernes vedtægter dengang Statspensionisternes Centralforening

Blev opløst og erstattet af Sammenslutningen.

 

Tjenestemandspensionisterne kan få deres forhandlingsret varetaget dels gennem en organisation, der er direkte medlem af centralorganisationen (som fx DTS og TAT) eller som medlem gennem Sammenslutningen. Mogens Winding havde på mødet med Tine Holst fremført, at der må gælde samme regler og kundefordele for hans medlemmer, der alle er medlemmer af CO10, som også er en af Lån & Spars samarbejdspartnere. Tine Holst var enig i dette synspunkt og ville kontakte Lån & Spar for at finde en løsning på problemet.

 

Bestyrelsen besluttede, at vi vil rykke Tine Holst for en afklaring, hvis vi ikke har fået et svar inden udgangen af september 2022.

 

Spørgsmålet om forhandlingsret, jfr. tjenestemandslovens § 45 blev berørt i sammenhæng med spørgsmålene omkring CO10-vedtægten.

 

4


Udpegning af repræsentanter til CO10’s repræsentantskabsmøde 13/10 2022 i København

Centralorganisationen har udsendt meddelelse om, at der afholdes repræsentantskabsmøde den 13/10 2022 kl. 13.00 i København.

Der vil være frokost for hele repræsentantskabet fra kl. 12.00-13.00.

 

Sammenslutningens bestyrelse besluttede at mødes til frokosten kl. 12.00.

 

Der anmeldes følgende 4 repræsentanter: Marianne Nielsen, Mogens Winding, Eddy Marrup og Hans-Jørgen Møllegaard.

 

Marianne Nielsen sørger for at anmelde de pågældende repræsentanter til CO10’s sekretariat.

 

5


Status på sammenslutningen af TAT og DTS

 

Marianne Nielsen oplyste, at der nu er igangsat et opklaringsarbejde med henblik på, at DTS og TAT fusioneres. Den foreløbige plan sigter mod en ekstraordinær kongres i DTS og et ekstraordinært delegeretmøde i TAT i foråret 2023.

 

I forbindelse med en fusion af DTS og TAT skal der også træffes beslutning om, hvorvidt DTS’ pensionistafdeling og TAT’s seniorklub skal bestå som to ”selvstændige” grupper i den fremtidige organisation, eller om de skal sammenlægges til én.

 

I den forbindelse nævnte Hans-Jørgen Møllegaard, at det jo ikke er sikkert, at han kan fortsætte i sammenslutningens bestyrelse, hvis de to pensionistgrupper lægges sammen til en. Men det må jo afklares på et senere tidspunkt.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring pensionisternes fremtidige organisering bestående af chefkonsulent Ole Pedersen (DTS) samt de to formænd for pensionistgrupperne (Marianne Nielsen og Hans-Jørgen Møllegaard).

 

Det blev efterfølgende aftalt, at arbejdsgruppen mødes den 12/11 2022 fra kl. 12.00-14.30 i Codanhus.

 

6


”Bordet rundet” - eventuelt

Enkelte tilbagemeldinger er givet i forbindelse med de ovenstående punkter. Herudover var der intet.

 

7

Fastsættelse af næste møde

Bestyrelsen mødes næste gang i forbindelse med CO10’s repræsentantskabsmøde den 13/10 2022 kl. 12.00.

 


Bestyrelsesmøde 2022/1 


Referat af bestyrelsesmøde

i Sammenslutningen af Seniorer og pensionister i CO10

Mødestedet

Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C


mandag den 28. februar 2022 kl. 10:00-14:30

16. marts 2022

 

Deltagere

Marianne Nielsen (formand)

Mogens Winding (politipensionisterne)

Eddy Marrup (Forsvarets Civil-etat)

Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s seniorafdeling)

 

Fraværende

 

Gæster

Forbundssekretær Poul Erik Olsen, Politiforbundet i Danmark

Dagsorden

 

Referat:


1

Velkomst

 

Marianne Nielsen bød velkommen og henviste til den udsendte indkaldelse af 6/2 2022 som mødets dagsorden.

 

Der var en særlig velkomst til forbundssekretær Poul Erik Olsen, Politiforbundet, der havde lovet at give bestyrelsen et indblik i lønsystemer, lønstrukturkommissionen og lønindeks i forhold til reguleringsordningen.

 

2

Reguleringsordningen for tjenestemandspensioner


Man skal være opmærksom på, at den procentvise forhøjelse af lønningerne sker med udgangspunkt i det lønniveau, der var gældende på tidspunktet for udløbet af den tidligere aftaleperiode, dvs. pr. 31/3 2021. (Derfor kan man ikke blot ”opregne” lønstigningen med den angivne procentsats med den løn, der udbetales pr. 1/3 2022).

 

Reguleringen af lønninger og tjenestemandspensioner sker med udgangspunkt i 2 forskellige grundbeløb:

 

 • Løn – 1. oktober 2012 og
 • Pension – 1. oktober 1997.

 

I forbindelse med aftale- og overenskomstfornyelserne pr. 1/4 2021 (OK ’21) blev det aftalt, at der pr. 1/4 2022 skulle ske en generel stigning i lønningerne på 1,19 %.

Hertil kommer, at reguleringsordningen denne gang heldigvis giver en positiv udmøntning på 0,59 %.

Den samlede regulering af lønningerne pr. 1/4 2022 er således 1,78 %.

Den nye reguleringsprocent i staten kan herefter beregnes til 13,4104.

Procentregulering af tjenestemandspensioner pr. 1/4 2022:

Siden 1/4 2004, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.

 

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til 50,0475.

 

Sekretæren (Hans-Jørgen Møllegaard) udarbejder udkast til et nyhedsbrev til Sammenslutningens hjemmeside (jf. nedenfor punkt 5).

 

3

Modregning i pension og CO10’s svar.

(under dette punkt er refereret dele af orienteringen givet af Poul Erik Olsen)

 

Mogens Winding havde 7/2 2022 på vegne af Sammenslutningen rettet henvendelse til CO10 med følgende spørgsmål:

 

”Vil tildelingen af ekstrabevillingen på 1 mia. kroner til Sundhedssektoren få indflydelse på udmøntningen af den ved OK21 aftalte reguleringsordning inden for den offentlige sektor?”

 

CO10 har oplyst, at den ekstra milliard, der er givet til sundhedssektoren, er givet til det regionale område, og at den ikke vil påvirke reguleringsordningen på det statslige område.

 

Hans-Jørgen Møllegaard udtrykte dog sin skepsis over for, at det ikke sker alligevel (politiske aftaler har det med at blive ændret efter politikernes forgodtbefindende uden at vi har mulighed for at påvirke beslutningerne). Men bestyrelsen var enig om at afvente udviklingen og begivenhedernes gang.

 

Marianne Nielsen og Mogens Winding bør Poul Erik Olsen velkommen og takkede for, at han ville stille op til en overordnet orientering omkring lønsystemer, lønstrukturkommission og lønindeks mv.

 

Poul Erik Olsen fortalte, at der nu er udarbejdet kommissorium for den lønstrukturkommission, der blev nedsat i kølvandet på OK21 og sygeplejerskernes konflikt.

 

Det er naturligvis rigtigt, at der er en tæt sammenhæng mellem aflønning og uddannelsesniveau, og at der i forbindelse med tjenestemandsreformen i 1969 blev foretaget en række lønindplaceringer (lønrammer/skalatrin) for meget, vidt forskellige personalegrupper med forskellig uddannelsesbaggrund og -længde. Nogle (heriblandt sygeplejerskerne) er af den opfattelse, at der er tale om en undervurdering af traditionelle kvindefag versus fag, der (traditionelt) opfattes som mandefag.

Man kan også konstatere, at der lige siden er sket en stærk udvikling på arbejdsmarkedet: kvinderne ”forlod de hjemlige og huslige opgaver” til fordel for beskæftigelse på såvel det private som offentlige arbejdsmarked, ligesom udviklingen også har medført mange ændringer i familiemønster mv.

Poul Erik Olsen nævnte også, at man måske må inddrage resultaterne af Lønkommissionens arbejde fra 2007, men at man formentlig ikke har et tilstrækkeligt sikkert datagrundlag, fordi der løbende er sket ændringer i lønbegrebet. Man er gået fra ”løn pr. præsteret time”, hvor alle arbejdsgivernes omkostninger (løn, pension, barsel, ferie, spisepause osv.) indgår, til en ”standardbaseret timeløn”, der indeholder løn- og pensionsudgifter).

Man har ofte drøftet værdiansættelsen af tjenestemandspensionerne (egenpension, ægtefællepension, kvalificeret og ordinær svagelighedspension), atp og pfa-pensioner (de sidste baseret på aktuarmæssige beregninger). Der er peget på, at værdien af ”tjenestemandspensionen” svarer til i omegnen af 30% af lønnen.

 

I 1994 ændredes optjeningen af retten til tjenestemandspension således, at tjenestemandspensionen efter 37 års tjenestemandsansættelse svaret til 57% af den pensionsgivende løn på pensionsskalatrinnet. (De 57 % opnås ved, at der afsættes et antal procentpoint pr. år indtil de 57% er nået).

 

I 2018 kunne man konstatere, at tjenestemandspensionisterne havde et betragteligt ”efterslæb” i pensionerne, som der dog (indtil i dag) ikke er vist politisk vilje til at udligne.

 

Poul Erik Olsen nævnte også ”reststigningen”, som indgår i reguleringsordningerne. Reststigning kan defineres som den del af aftaleresultatet, der ikke er udmøntet som generelle lønstigninger, men er anvendt til forbedring af fx barselsordninger mv.

 

(Ovenstående gengiver kun delvist Poul Erik Olsens indlæg).

 

Bestyrelsen takkede Poul Erik Olsen for hans gode orientering.

 

4

Fremtidige rolle for Sammenslutningen af Senior- og Pensionister i CO10.

 

Under dette punkt drøftede bestyrelsen Mogens Windings notat af 7/1 2022, hvor der er sat fokus på CO10’s vedtægter, herunder – naturligvis – særligt er foretaget en analyse af statstjenestemandspensionisternes repræsentation i centralorganisationen.

 

Drøftelsen på mødet gik særligt på, om Sammenslutningen (og dermed statstjenestemandspensionisterne) levede op til bestemmelserne i tjenestemandslovens § 49 om statstjenestemandspensionisternes adgang til forhandlingsret på lige vilkår med øvrige (tilsluttede) organisationer.

Baggrunden for diskussionen er bl.a., at fradragsret i skatten er betinget af, at tjenestemandspensionisterne er omfattet af den aftale- og forhandlingsret, der er tillagt de forhandlingsberettigede organisationer.

 

Marianne Nielsen bemærkede, at både Dansk Told og Skatteforbund (DTS) og Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) havde medtaget Sammenslutningens krav som en del af organisationernes samlede krav.

 

Efter de principper, som centralorganisationen fordeler medlemmerne og kontingentbetalingerne på, er Sammenslutningen den ”3. største personalegruppe” og den ”4. største bidragyder”.

 

Bestyrelsen blev enig om at rette en henvendelse til CO10. Den nedenstående ordlyd er aftalt ved (efterfølgende) mailkorrespondance mellem bestyrelsens medlemmer, og henvendelsen til CO10 stilet til sekretariatschef Tine Holst er afsendt den 2/3 2022:

 

”På møde i sammenslutningen af seniorer/pensionister i CO10 afholdt 28. februar 2022 drøftede bestyrelsen CO10’s vedtægter i forhold til vores indflydelse i CO10, og drøftede, hvorvidt der i forbindelse med nedlæggelse af Statspensionisternes Centralforening og efterfølgende repræsentation i CO10, er sket ændringer i CO10’s vedtægter:

 

    1. Begrundelsen for denne henvendelse er bl.a. ifølge tjenestemandslovens § 49 og hovedaftalen af 18. juni 1969, er tjenestemandspensionister anført på lige fod med de øvrige nævnte grupper, som forhandlingsberettiget via en centralorganisation (CO10), hvilket efter vores opfattelse bør fremgå af CO10’s vedtægter.

 

    2. [CO10’s vedtægt] § 18, stk. 1: Centralorganisationen udøver forhandlings- og aftaleret for medlemsorganisationernes medlemmer som tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte eller ansatte i forhold til (fælles)overenskomst/organisationsaftale.

Forhandlings- og aftaleret for tjenestemandspensionister er ikke nævnt!

 

Sammenslutningen af seniorer/pensionister i CO10 ønsker ovenstående drøftet på et bestyrelsesmøde i CO10.”

 

Bestyrelsen drøftede – kort – det kommende ”opspil” til OK’24. Marianne Nielsen foreslog, at vi etablerer møder med pensionistforeningerne i OAO og AC med henblik på at aftale ”fælles fodslag” omkring ønskerne til forbedringer i pensionsvilkårene og at sikre, at kravene bæres frem for centralorganisationernes modpart. Det er ikke nok, at enkelte centralorganisationer ”en passant” nævner problemstillingerne. Da spørgsmålet om pensioner til statens tjenestemænd ligger uden for aftaleområdet, men er knyttet til aftaleområdet, er det vigtigt at sikre forståelse for, at det er Folketinget, der i forbindelse med et af lønnings- og pensionsministeren fremsat lovforslag om ændringer (forbedringer) skal træffe beslutning (godkende) sådanne forbedringer.

 

5

Hjemmeside

 

Bestyrelsen drøftede kort Sammenslutningens hjemmeside (www.sammenslutningenico10.dk), som Finn Baad har lavet.

 

Der må ikke oplægges referater af CO10’s bestyrelsesmøder mv., eftersom de oftest indeholder oplysninger, der indgår i forhandlingsforløb med ministerium, institutioner og andre organisationer.

Bestyrelsen var i øvrigt enige om, at referater af Sammenslutningens bestyrelsesmøder kan lægges på hjemmesiden. Sekretæren fremsender referaterne – når de er godkendt af bestyrelsens medlemmer – til Finn Baad.

 

Der var også enighed om at etablere et ”nyhedsbrev”, der efter samme procedure kan lægges på hjemmesiden.

 

6

Eventuelt


Det blev aftalt, at næste møde holdes onsdag den 14/9 2022 efter kl. 11.00, formentlig i DTS/PiD i ”Codanhus” i København.

 

For referat: Hans-Jørgen Møllegaard

 

Bestyrelsen for Sammenslutningen af CO10’s Senior- og Pensionistforeninger:

 

Formand: Marianne Nielsen (Dansk Told- og Skatteforbund): msn@dts.dk

 

Næstformand: Mogens Winding (politipensionisterne): mwhw@webspeed.dk

 

Sekretær: Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s seniorklub): hjmollegaard@gmail.com

 

Eddy Marrup (FCE/CS): marrup@gmail.com


Bestyrelsesmøde 2021/1 Referat af bestyrelsesmøde i Sammenslutningen af Seniorer og pensionister i CO10

Mødestedet:

Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C


onsdag den 22. september 2021 kl. 10:00-13:30


Deltagere:

Marianne Nielsen (formand) Finn Baad (politipensionisterne) Mogens Winding (politipensionisterne)

Eddy Marrup (Forsvarets Civil-etat) Hans-Jørgen Møllegaard (TAT’s seniorafdeling)

 

Referat

 

Velkomst og præsentation

 

Marianne Nielsen bød velkommen og oplyste, at Arne Haugaard (FCE/CS) af afgået ved døden og skal bisættes torsdag den 23/9 2021. Marianne ville sørge for, at der bliver sendte en bårebuket fra os.

Finn Baad er afgående formand for Politipensionisterne, og derfor deltager den ny formand, Mogens Winding sammen med Finn i dette bestyrelsesmøde.

Herefter præsenterede de enkelte mødedeltagere kort sig selv.

De enkelte bestyrelsesmedlemmers mailadresser er anført efter referatet.

Dagsordenen i nærværende referat er justeret i overensstemmelse med de emner, der blev drøftet undervejs.

 

Konstituering

 

Bestyrelsen for Sammenslutningen af CO10’s senior- og Pensionistforeninger konstituerede sig herefter således:

Marianne Nielsen som formand,

Mogens Winding som næstformand og

Hans-Jørgen Møllegaard som sekretær.

Hver organisation betaler selv egne omkostninger ved deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Det blev besluttet, at vi fremover (hovedsageligt) holder bestyrelsesmøderne her (som i dag):

Mødestedet, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Tlf. 24 97 15 24.

 

 OK ’21-24 – opstart af nye tiltag frem mod OK ’24

 

Vi må konstatere, at det ikke lykkedes at få en generel forbedring af statspensionisternes pensionsforhold ved de aftaleforhandlinger, der afsluttedes i februar måned 2021. Man udtrykte dog en vist frustration over, at spørgsmålet om en forbedring af tjenestemændenes pension ikke var blevet båret igennem af centralorganisationen, ligesom man fandt det nærmest arrogant, at skaffeministeren helt havde undladt at beskæftige sig med spørgsmålet, men blot afvist kravet.

Hans-Jørgen Møllegaard fandt, at det var godt, at der var gjort ”rent bord”, selvom det betød en (yderst beskeden) pensionsreduktion i februar og marts måned 2021.

Der var i øvrigt enighed om, at tjenestemandspensionisterne ikke har forventninger om, at et efterslæb på ca. 4,2 mia. kroner kommer til udbetaling. Ikke desto mindre er det derfor vigtigt at arbejde en fortsat mere positiv regulering af tjenestemandspensioner. Der var nogen uklarhed om, hvorvidt arbejdet med reguleringsordningen (gammel contra ny beregningsmodel) er afsluttet. Marianne Nielsen vil forsøge at få punktet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde i CO10, således at vi kan få klarhed over, hvorvidt den arbejdsgruppe, der blev nedsat under forrige aftaleperioden (OK ’18) arbejder videre og færdiggør sit arbejde, der tilsyneladende blev afbrudt grundet covid-19.

Bestyrelsen er enig om, at der i kraft af tjenestemandslovens § 49 er meddelt tjenestemandspensionisterne forhandlingsret over for finansministeren (skatteministeren) for så vidt angår pensionsspørgsmål, og at det er med udgangspunkt heri, at bestyrelsen skal fastholde arbejdet med at italesætte tjenestemændenes pensionsvilkår, og at fastholde fokus på at tjenestemændenes pensionsvilkår vedligeholdes og ikke forringes.

 

Hjemmeside

 

Marianne Nielsen oplyste, at hun havde fået henvendelse fra enkelte CO10-organistaioner, der undrer sig over ”hvem vi er”, og at der ikke refereres til en hjemmeside.

Måske kan vi lave et link på CO10/SKAF’s hjemmeside til et pdf-dokument, der indeholder Sammenslutningens vedtægter og bestyrelsens medlemmer (navne og kun mailadresser).

Bestyrelsen var enig om at undersøge spørgsmålet nærmere. Hans-Jørgen Møllegaard retter henvendelse til SKAF/CO10 med henblik på en oplysning. (Måske kan der til organisationsoversigten henvises til et ”underbilag”, hvor vi kort præsenteres).

Finn Baad ville gerne på ”falderebet” arbejde lidt med muligheden for at etablere en hjemmeside. Han vender tilbage enten til Marianne Nielsen eller Mogens Winding.

Der blev i øvrigt under dette punkt spurgt til kriterierne for ”fordelskunder” i Lån & Spar Bank.

 

CO10’s repræsentantskabsmøde 15/11 2021

 

Formanden havde ved forudgående rundsendelse til bestyrelsen anmeldt 4 repræsentanter til CO10’s repræsentantskabsmøde den 15/11 2021: Marianne S. Nielsen, Mogens Winding, Arne Haugaard og Hans-Jørgen Møllegaard.

Marianne sørger for at anmelde Eddy Marrup i stedet for afdøde Arne Haugaard.

Bestyrelsen mødes til frokosten forud for repræsentantskabet på Hotel Villa (den gamle Centralpostbygning i Tietgensgade) den 15/11 2021.

 

Hvorledes håndteres GDPR i de forskellige foreninger

 

Reglerne for persondataregistrering (GPDR) er meget omfattende og overtrædelse af reglerne kan blive ret voldsomme i form af bøder.

Finn Baad gjorde opmærksom på, at man – i stedet for at skrive en række modtagere i modtagerrubrikken ”Til” i stedte skriver dem i ”CC”. Så kan andre ikke se, hvem der i øvrigt modtager materialet. Medlemsoplysninger skal sendes i krypteret form eller som ”sikker-mail”.

Omkring håndtering af kontingentopkrævning blev det oplyst, at dette sker via hovedforbundene (DTS, TAT og CS), mens strukturen i Politiet er en anden.

Mogens Winding lovede at sende det materiale om GPDR, som er udarbejdet af Finn Baad, til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Vi undersøger, hvilke regler mv. der følges i de enkelte organisationer, og sagen sættes på dagsordenen for mødet den 28/2 2022.

 

Eventuelt

 

Marianne Nielsen takkede Finn Baad for hans mangeårige virke som bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen og for dagens arrangement.

Hans-Jørgen Møllegaard overrakte på vegne af TAT’s seniorklub Finn Baad en hilsen og tak for samarbejdet i Sammenslutningens bestyrelse og ønskede ham held og lykke i årene fremover.

Næste møde – udover frokosten p CO10’s repræsentantskabsmøde i København – holdes på Mødestedet, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense, mandag 28. februar 2022.

 

For referat: Hans-Jørgen Møllegaard